REGULAMIN APLIKACJI MR TOOMUCH

My, tj. GROWTH MAKERS PIOTR LEMIESZEK z siedzibą w Warszawie, adres: al. Wilanowska 43, lok. 36, 02-765 Warszawa, NIP: 5213555167, adres e-mail: piotr@growthmakers.pl (dalej: “GROWTH MAKERS” lub “My”), stworzyliśmy aplikację pod nazwą MRTOOMUCH. Jesteśmy jej właścicielem i usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług.


Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez was, jako użytkowników (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) z aplikacji MRTOOMUCH.


MRTOOMUCH to rozszerzenie w przeglądarce Google Chrome™, które pomaga Użytkownikom zrozumieć trudne technologiczne hasła podczas oglądania profilu kandydata na LinkedIn, Stack Overflow czy Githubie. Poprzez analizę tekstu, przekazuje informacje związane z pojęciami związanymi z branżą IT.


Niniejsze Warunki użytkowania składają się z warunków i postanowień zamieszczonych poniżej oraz warunków przedstawionych w Polityce prywatności (wraz ze wszystkimi zmianami). Należy regularnie odwiedzać stronę, na której został zamieszczony Regulamin, aby pozostawać na bieżąco ze wszystkimi zmianami.


Korzystając z MRTOOMUCH, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do używania przez Użytkowników MRTOOMUCH włącznie ze wszystkimi treściami, funkcjami, usługami i zasadami dotyczącymi umowy między Użytkownikiem a GROWTH MAKERS.

1.2. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania dodatkowych usług. Regulamin jest skierowany zarówno do Użytkowników będących konsumentami, jak również do przedsiębiorców.


2. REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY, UŻYWANIE MRTOOMUCH - PRAWA I OBOWIĄZKI


2.1. Pobieranie MRTOOMUCH


MRTOOMUCH można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Chrome Web Store™ pod adresem: https://chrome.google.com/webstore/detail/mr-toomuch/aamcebbmddjgbgoahfpdhjdklgnfeibd?hl=pl


2.2. Warunki techniczne


2.2.1. MRTOOMUCH jest dostępny dla wszystkich Użytkowników urządzeń elektronicznych (w tym urządzeń mobilnych), spełniających poniższe wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na swoim urządzeniu.

2.2.2. Do korzystania z MRTOOMUCH niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet), wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową Google Chrome™. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje, w których urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo wyświetlać treści.

2.2.3. Dostęp do niektórych funkcji MRTOOMUCH może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych, umożliwiających obsługę standardów takich jak np. Flash, Silverlight, Java i innych.

2.2.4. Dostęp do niektórych funkcji MRTOOMUCH może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Facebook, LinkedIn, konto e-mail).

2.2.5. MRTOOMUCH może wyświetlać reklamy.

2.2.6. Do korzystania z określonych funkcjonalności może być niezbędne udzielenie MRTOOMUCH określonych uprawnień na urządzeniu (np. dostęp do aparatu fotograficznego, danych i plików znajdujących się w pamięci urządzenia).

2.2.7. Pobranie i zainstalowanie MRTOOMUCH z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej może wiązać się z ryzykiem zainfekowania MRTOOMUCH niepożądanym oprogramowaniem lub wprowadzenia zmian do kodu źródłowego przez osoby trzecie, niezwiązane z nami.

2.2.8. Do działania MRTOOMUCH niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.


2.3. Rejestracja i zawarcie umowy


2.3.1. Aby móc korzystać z MRTOOMUCH, musisz się zarejestrować.

2.3.2. Oferujemy różne opcje rejestracji. Możesz wybrać, które z tych opcji chcesz użyć do rejestracji.

2.3.3. Aby zarejestrować się w MRTOOMUCH, musisz podać wymagane dane zgodnie z prawdą i w pełni, jeśli nie są to dane dobrowolne. Musisz wybrać nazwę użytkownika i adres e-mail, pod którym możemy się z Tobą skontaktować.

2.3.4. Po przesłaniu formularza rejestracji, wyślemy Ci potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z niniejszymi warunkami. Proces rejestracji nie zostanie zakończony, dopóki nie otrzymasz ww. wiadomości e-mail.


2.4. Moment zawarcia umowy


2.4.1. Umowa między Użytkownikiem a GROWTH MAKERS zostaje zawarta w momencie zakończenia procesu rejestracji, zgodnie z pkt. 2.3.3. powyżej.


2.5.Używanie MRTOOMUCH


2.5.1. MRTOOMUCH oraz wszelkie zawarte w nim materiały, informacje i rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach MRTOOMUCH treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych naszych lub podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług za pomocą MRTOOMUCH (Partnerzy).

2.5.2. Z chwilą pobrania MRTOOMUCH, my lub nasi Partnerzy udzielamy Użytkownikowi licencji na korzystanie z MRTOOMUCH zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa.

2.5.3. Licencja udzielona Użytkownikowi ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny, nieograniczony terytorialnie i na czas nieoznaczony.

2.5.4. Licencja udzielona Użytkownikowi nie upoważnia do udzielania dalszych licencji.

2.5.5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać MRTOOMUCH, w całości lub w części, a w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnej lub jakichkolwiek innych systemach informatycznych. 

2.5.6. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w MRTOOMUCH dopuszczalne jest przy przeznaczonych do tego celu narzędzi, zawartych w MRTOOMUCH. 

2.5.7. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z MRTOOMUCH oraz zawartych w nim treści na następujących polach eksploatacji:

2.5.7.1. wprowadzanie do pamięci (w tym pamięci RAM) urządzenia elektronicznego,

2.5.7.2. utrwalanie w pamięci urządzenia elektronicznego oraz wyświetlanie na tym urządzeniu elektronicznym,

2.5.7.3. tymczasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia elektronicznego, niezbędne do korzystania z MRTOOMUCH i zawartych w nim treści,

2.5.7.4. przystosowanie MRTOOMUCH w zakresie niezbędnym do korzystania z MRTOOMUCH za pośrednictwem urządzenia (konfiguracja sprzętowa i programowa).

2.5.8.Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia nas do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2.5.9. Przesyłając materiały, które mają status utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, Użytkownik udziela nam nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja Użytkownika”) do korzystania z tych materiałów na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów tych materiałów osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych w dniu udzielenia Licencji Użytkownika pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności są to następujące pola eksploatacji:

2.5.9.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu,

2.5.9.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

2.5.9.3. w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż wskazane powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową lub bezprzewodową), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznym (w tym za pomocą sieci Internet i urządzeń mobilnych).

2.5.10. Licencja Użytkownika obejmuje również:

2.5.10.1. zezwolenie na wykonywanie prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, 

2.5.10.2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej działalności, 

2.5.10.3. upoważnienie do wykonywania praw osobistych w imieniu Użytkownika.

2.5.11. Możesz bezpłatnie korzystać ze wszystkich bezpłatnych funkcji MRTOOMUCH. Korzystanie z funkcji, które nie są bezpłatne, ponieważ użytkownik posiada konto premium, wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat, zgodnie z zaakceptowaną przez Użytkownika ofertą, która przygotowywana jest na jego indywidualne zapytanie,z godnie z pkt. 5 Regulaminu.

2.5.12. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Oznacza to, że nie udostępnia go nikomu innemu, że nie zezwala lub uniemożliwia osobom trzecim zapoznanie się z nim i że podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania jego poufności. Jeśli dane uwierzytelniające lub hasło zostaną utracone lub wykorzystane niewłaściwie lub podejrzewasz, że zostały utracone lub niewłaściwie wykorzystane, musisz o tym niezwłocznie powiadomić e-mailem na adres: piotr@growthmakers.pl

2.5.13. Prowadzimy bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem MRTOOMUCH, zapewniając poprawność jej działania, jednakże nie gwarantujemy stałej dostępności wszystkich funkcjonalności MRTOOMUCH, jak również ich bezbłędnego działania.

2.5.14. Poprzez MRTOOMUCH, Użytkownik może również uzyskać dostęp do produktów i usług niezależnych stron trzecich bezpośrednio lub za pośrednictwem linków do stron obsługiwanych przez takie strony trzecie.


2.6.Zasady korzystania z MRTOOMUCH


2.6.1. Użytkownik korzysta z MRTOOMUCH dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

2.6.2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z MRTOOMUCH w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których MRTOOMUCH został pobrany, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji.

2.6.3. W szczególności (lecz niewyłącznie), zabronione jest wprowadzanie lub rozpowszechnianie treści niezgodnych z prawem lub takich, które naruszają prawa autorskie i inne prawa osób trzecich. Takie dane obejmują w szczególności (lecz niewyłącznie): tekst, obrazy, grafikę lub linki. 

2.6.4. Możesz przesłać zdjęcie profilowe lub inne treści w swoim profilu. Zanim prześlesz dowolny plik musisz się upewnić, że jesteś uprawniony do jego używania, a udostępnienie pliku nie jest sprzeczne z żadnym prawem, normami moralnymi i / lub prawami osób trzecich.

2.6.5. Zabronione jest przesyłanie lub udostępnianie jakichkolwiek plików przedstawiających przemoc lub treści pornograficzne, dyskryminujące, obraźliwe, rasistowskie, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem. Zdjęcia lub zdjęcia przedstawiające osoby inne niż Ty mogą być przesyłane do MRTOOMUCH wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą.

2.6.6. Zarówno Użytkownik, jak i my, możemy w dowolnym momencie usunąć lub zamienić zdjęcia lub inne pliki. W szczególności jesteśmy uprawnieni do usuwania zdjęć lub plików bez uprzedniego ostrzeżenia, jeśli i kiedy istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że opublikowanie ich na Wunderlist narusza prawo, normy moralne i / lub prawa osób trzecich.

2.6.7. Treści i teksty zamieszczone na MRTOOMUCH nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani udostępniane w żaden inny sposób bez wyraźnej zgody właściciela praw do ww. tekstów, chyba że jest to dozwolone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.6.8. Czynności takie jak nękanie, np. poprzez wysyłanie listów łańcuszkowych lub komunikatów o charakterze seksualnym, są zabronione.

2.6.9. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na działalność MRTOOMUCH za pomocą jakichkolwiek środków, a w szczególności poprzez: wysyłanie masowych wiadomości e-mail (spam); przeprowadzanie prób włamań lub ataków brutalnych; używanie lub wysyłanie oprogramowania szpiegującego, wirusów lub robaków.

2.6.10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad, określonych w Regulaminie, zachowujemy prawo do podjęcia stosownych środków w celu usunięcia naruszenia. W szczególności zachowujemy prawo do przesłania Użytkownikowi ostrzeżenia, czasowego zablokowania korzystania z MRTOOMUCH lub w razie potrzeby, do całkowitego zablokowania korzystania z MRTOOMUCH. Zastrzegamy sobie również prawo do niezwłocznego usunięcia nielegalnych treści.

2.6.11. W dowolnym czasie, Użytkownicy mogą zaprzestać korzystania z MRTOOMUCH, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności. 

2.6.12. Użytkownik, który zaprzestał korzystania z MRTOOMUCH, powinien usunąć MRTOOMUCH ze swojego urządzenia.


2.7.Odpowiedzialność i zwolnienie od odpowiedzialności


2.7.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane i treści, które udostępnia. Nie sprawdzamy, czy przesłane treści są odpowiednie lub wolne od wirusów, ani nie ustalamy, czy jest technicznie możliwe zbadanie ich pod kątem wirusów.

2.7.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

2.7.2.1. szkody, w tym utracone korzyści, będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,

2.7.2.2. szkody, w tym utracone korzyści, powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności MRTOOMUCH nie z naszej winy,

2.7.2.3. ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z MRTOOMUCH i oferowanych za jego pośrednictwem usług,

2.7.2.4. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, a także za za jakąkolwiek treści lub informacje, których dostawcą są osoby trzecie.

2.7.3. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić nas przed wszelkimi roszczeniami, w tym roszczeniami odszkodowawczymi, dochodzonymi przeciwko nam przez innych użytkowników lub inne osoby trzecie, w tym władze publiczne, z powodu naruszenia ich praw z powodu treści przesłanych do MRTOOMUCH. Ponadto, Użytkownik obowiązany jest zwolnić nas przed wszelkimi roszczeniami, w tym roszczeniami odszkodowawczymi, dochodzonymi przeciwko nam przez innych Użytkowników lub inne osoby trzecie, w tym władze publiczne, z powodu naruszenia ich praw w wyniku korzystania z MRTOOMUCH. Ponadto, Użytkownik obowiązany jest pokryć wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty poniesione na obronę prawną, które musimy zapłacić w wyniku naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich. 

2.7.4. Powyższe obowiązki mają zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy naruszenia powstaną z winy Użytkownika.


2.8.Backup danych


Użytkownik podejmie wszelkie niezbędne środki, zgodnie z własną oceną ryzyka, aby regularnie tworzyć kopie zapasowe danych i treści, które wprowadził, załadował lub w inny sposób przesłał do MRTOOMUCH. Użytkownik tworzy także własne kopie zapasowe w celu zagwarantowania rekonstrukcji danych i treści w przypadku ich utraty.


2.9.Tożsamość użytkowników


Z technicznego punktu widzenia, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zweryfikować, czy zarejestrowany użytkownik w MRTOOMUCH rzeczywiście ma tożsamość, o której twierdzi, że ma. Dlatego nie możemy zagwarantować prawidłowej tożsamości żadnego użytkownika.


3.ODSTĄPIENIE OD UMOWY


3.1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia z nami umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z tym zastrzeżeniem, iż ma obowiązek zapłaty za usługi świadczone od chwili zawarcia umowy do chwili odstąpienia od niej. Kwota do zapłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.


3.2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańszy typ standardowej dostawy, którą oferujemy), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w wyniku takiego zwrotu.


3.3. Aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 3.1. Regulaminu, należy złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można wysłać m.in. 

3.3.1. pisemnie, na adres: GROWTH MAKERS PIOTR LEMIESZEK z siedzibą w Warszawie, adres: al. Wilanowska 43, lok. 36, 02-765 Warszawa, 

3.3.2. mailowo, na adres e-mail: piotr@growthmakers.pl


3.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Użytkownik może je również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.


3.5. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.


4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE


4.1. Konto bezpłatne


4.1.1. W przypadku kont bezpłatnych, umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4.1.2. Użytkownik może tego typu umowę wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, w dowolnym momencie, wybierając opcję „usuń swoje konto” w ustawieniach konta. 

4.1.3. W przypadku wybrania opcji „usuń swoje konto”, zgodnie z pkt. 4.1.2., niezabezpieczone dane zostaną utracone, ponieważ konto Użytkownika zostanie całkowicie usunięte. Powiadomimy Cię o tym ponownie, zanim usuniemy Twoje konto.

4.1.4. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej, z okresem wypowiedzenia wynoszącym dwa (2) tygodnie.


4.2. Konto premium


4.2.1. W zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności Konta Premium, umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony.

4.2.2. Każdej ze stron umowy dotyczącej konta premium przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w dowolnym czasie.

4.2.3. W przypadku zamiany przez Użytkownika konta premium na konto bezpłatne, nie oznacza to wypowiedzenia umowy dotyczącej konta premium, a jedynie zmiany warunków płatności oraz funkcjonalności MRTOOMUCH.

4.2.4. Umowy zawarte na czas oznaczony będą obowiązywać do końca uzgodnionego okresu i zostaną automatycznie przedłużone o ten sam okres w przypadku, gdy Użytkownik nie usunie swojego konta zgodnie z pkt. 4.1.2 Regulaminu lub nie dokona zmiany na konto bezpłatne, zgodnie z pkt. 4.2.3. 

4.2.5. W przypadku wypowiedzenia lub zmiany na konto bezpłatne, pierwotnie zawarte umowy będą obowiązywać do końca uzgodnionego okresu i nie będą odnawiane. W takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot już uiszczonych opłat za dany okres, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Regulaminu.


4.3. Wypowiedzenie z ważnych powodów


Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zastrzegamy sobie możliwość wypowiedzenia zawartej z Użytkownikiem umowy z ważnych powodów.


5. KONTO PREMIUM


Niektóre z funkcjonalności MRTOOMUCH dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy opłacili Konto Premium. W celu uzyskania szczegółowej listy funkcjonalności Konta Premium MRTOOMUCH, Użytkownik kontaktuje się z GROWTH MAKERS, wysyłając formularz kontaktowy, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.mrtoomuch.pl/


5.1. Płatności i fakturowanie 


5.1.1. Płatność za korzystanie z konta premium MRTOOMUCH jest dokonywana zgodnie z wybranymi przez Użytkownika warunkami płatności. Cena i zniżki, które mają zastosowanie i są akceptowane przez strony w momencie transakcji, ustalane są indywidualnie z każdym Użytkownikiem.

5.1.2. Ceny aplikacji lub usług zewnętrznych dostawców bądź innych podmiotów są wyraźnie przez nich określone.

5.1.3. Płatności są należne na początku każdego okresu fakturowania. Jeśli masz subskrypcję, odnowi się ona automatycznie do momentu jej anulowania. Każda kolejna płatność będzie wymagalna na początku nowego cyklu płatności.

5.1.4. Wszystkie podane opłaty i ceny zawierają obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).5.2.Opóźnienie w płatnościach

5.2.1. W przypadku opóźnienia przez Użytkownika w płatnościach, będziemy uprawnieni do zablokowania dostępu do konta premium MRTOOMUCH.

5.2.2. W przypadku opóźnienia przez Użytkownika w płatnościach dłuższego niż 14 dni, będziemy uprawnieni do wypowiedzenia zawartej z Użytkownikiem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5.2.3. Za opóźnienia przez Użytkownika w płatnościach zostaną naliczone odsetki w wysokości ustawowej.


6. PRYWATNOŚĆ


Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wszelkie dane są przez nas przechowywane poufnie i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane Użytkownika są zawsze bezpiecznie przechowywane. Jednak do obsługi MRTOOMUCH i przygotowania faktur, czasami konieczne jest przechowywanie danych i przekazywanie danych osobom trzecim.


Dane będą wykorzystywane do fakturowania, administracji technicznej i informacji dla konsumentów zgodnie z naszą polityką prywatności, dostępną pod linkiem: https://www.mrtoomuch.pl/cookies.


Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z MRTOOMUCH, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i zapewnia nas, że wszystkie dostarczone przez niego dane są prawdziwe i dokładne. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z naszą polityką prywatności. Kontynuując korzystanie z Usług, potwierdzasz, że akceptujesz warunki polityki prywatności.


7. REKLAMACJE


7.1. Wszelkie reklamacje oraz pytania związane z działaniem lub korzystaniem z MRTOOMUCH oraz świadczonymi za jego pośrednictwem usługami, należy kierować do nas, na adres poczty elektronicznej: piotr@growthmakers.pl

7.2. Reklamacje mogą być składane również:

7.2.1. pisemnie, na adres: GROWTH MAKERS PIOTR LEMIESZEK z siedzibą w Warszawie, adres: al. Wilanowska 43, lok. 36, 02-765 Warszawa;

7.2.2. telefonicznie, pod nr tel.: 513-053-108

7.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. 

7.4. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzymy reklamację i udzielimy Użytkownikowi odpowiedzi.


8. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU


8.1. W dowolnym czasie możemy zmienić Regulamin. 

8.2. W przypadku konieczności aktualizacji Regulaminu lub wprowadzenia, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznać się z nowym Regulaminem za pośrednictwem MRTOOMUCH oraz na stronie internetowej pod adresem: www.mrtoomuch.pl

8.3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od momentu ich wejścia w życie, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

8.4. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, możemy rozwiązać zawartą z Użytkownikiem umowę lub świadczyć usługi takiemu Użytkownikowi na dotychczasowych zasadach.

8.5. Zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://www.mrtoomuch.pl/ lub jej podstronach, a także bezpośrednio w MRTOOMUCH.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta.

9.2. Żadne z postanowień Regulaminu nie powinno być rozumiane jako postanowienie w jakimkolwiek stopniu naruszające lub ograniczające uprawnienia Użytkownika, będącego konsumentem. 

9.3. W przypadku sprzeczności postanowienia Regulaminu z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, normującymi sytuację prawną konsumentów, zastosowanie znajdują te przepisy prawa.

9.4. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego z tym zastrzeżeniem, iż przypadku sporów, których stroną jest Użytkownik niebędący konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Growth Makers.